سفارش تبلیغ
صبا

روحانی! آبرویمان را نبر!!

دوشنبه 94/7/6 10:19 عصر| مجمع سازمان ملل، 250هزار رای | نظر

آقای رییس الدوله!

تورا به خون شهدا اینقدر آبرویمان را نبر.... چرا در سخنرانی مجمع سازمان ملل، ایران را جناحی نشان میدهی؟؟ و بارها تاکید میکنی که دوسال پیش مردم به تو رای دادند که چنین و چنان...

خودت هم خوب میدانی که تو تنها با اختلاف250هزار رای از معرکه جان بدر بردی. و نیمی از رای دهندگان به تو رای ندادند... چرا آبرو و عزتمان را اینقدر ساده گرفته ای؟

بجاست نمایندگان مجلس طیق اختیارات قانونی خود با سوال از ریاست جمهور، هم به دلیل عدم لغو سفرش به امریکا (بدلیل حادثه منا) و هم بعلت این نوع تعابیر مضحکانه در بین 180کشور جهان، به این داستان تکراری هرساله پاسخ کافی دهند.


پیوند‌ها